9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1900 ... για τους αποδημούντες εν Ρουμανία ΧΑΡΑΚΙΩΤΕΣ


                                                     
  •  Προχθές η Α.Β.Υ. Πρίγκιπας Νικόλαος –μεταβαίνων με ατμόπλοιο στην Ρωσία –διερχόμενος από την Κωσταντινούπολη με άκραν μυστικότητα και με το ψευδώνυμο Λεβίδης με φαιάν ενδυμασίαν και μαύρον πηλόν επισκέφθηκε την Αγια –Σοφιά.
  • Στην Αλβανία θρησκευτικά πάθη Χριστιανών –μουσουλμάνων δημιούργησαν δεινότατη κρίσην.Ο προσηλυτισμός υπέρ της αυτονομίας της Αλβανίας επιτείνεται σε όλη την Ήπειρο.
  •  Το Σεπτέμβρη ξεκινούν τα έργα διάνοιξης της Λεωφόρου Συγγρού – η άγουσα στην παραλία του Φαλήρου.Εργο που θα εξωραίσει την πόλη και θα προσδώσει σε αυτήν όψη ευρωπαικής μεγαλουπόλεως.
  •  Και στην Κρεμαστή ο Δήμαρχος Ζάρακα συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο.
 Το Δημοτικον Συμβούλιον Ζάρακας Συγκείμενον από τον πρόεδρον αυτού Ιωάννην Γραμματικάκη και τα κάτωθε παρόντα μέλη. Συνελθόν σήμερον την ενάτην Ιουλίου του έτους 1900 εν Κρεμαστή και εν τω Δημαρχικώ καταστήματι παρουσία και του Δημάρχου Ζάρακα κ.Γεωργίου Γραμματικάκη,αναγγείλοντος εις το Σώμα ,ότι οι εν Βουκουρεστίω της Ρουμανίας αποδημούντες συνδημόται ημών και κάτοικοι του χωρίου Χάρακας απέστειλαν τα εξής αφιερώματα εις τον ιερόν ναόν «Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος» της περιφέρειας Χάρακος ,ήτοι ο Δημήτριος Θ.Ροβάτσος δύο πολυελαίους αξίας δραχμ.550 ο Παύλος Π.Χελιώτης ένα κώδωνα αξίας δραχμ.525 ,ο Γεώργιος Αγγ.Γαβρίλης ,κατεσκεύασε τα στασίδια του ναού αυτού εν αναλογείον (Κανοναρχον)και εν μανουαλιον άπαντα αξίας δραχμών 300 και ο Θεόδωρος Π.Χελιώτης τέσσερας κανδήλας αξιας δραχμών 80. 
 Και επειδή η πράξις των ανωτέρω δωρητών είναι υπερτέρα παντός επαίνου ,δείγμα φιλοπατρίας και διακαούς πόθου προς επάνοδον εις αυτήν ,προτείνει ,όπως το Συμβούλιον εκφράσει τα συγχαρητήρια αυτού προς τους ανωτέρω κυρίους δια τα ευγενή,πατριωτικά και φιλόθρησκα αισθήματα αυτών. 
 Το Σώμα ακουσαν την ευχάριστον ταύτην αγγελίαν αποφαίνεται ομοφώνως. 
 Να εκφρασθώσι προς τους κυρίους κ.Δημήτριον Θεοδ.Ροβάτσον , Παύλον Π.Χελιώτην, Γεώργιον Αγγελ.Γαβρίλη και Θεόδωρον Π.Χελιώτην κατοίκους Χάρακα και ήδη διαμένοντες εν Βουκουρεστίου της Ρουμανίας τα συγχαρητήρια αυτού δια την ένθερμον φιλοπατρίαν των και την παντός επαίνου ,υπερτέραν φιλόθρησκον πράξιν των ,ευχόμενον αυτοίς την εκπλήρωσιν του διαπιστούμενου διακαούς προς επάνοδον εις την γενέτειράν αυτών γην πόθου των.
 Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα εις μίαν των εν Αθήναις εφημερίδων να αποσταλεί αντίγραφον του παρόντος προς ένα εκαστον των ανωτέρω κ.κ. δωρητών.
 Εγένετο εν Κρεμαστή αυθημερόν.
 Ο Πρόεδρος Ι.Γραμματικάκης 
 Τα μέλη Π.Μπίρας ,Ιωάννης Κομπόγιωργας,Ιωάννης Λάβας,Θεόδωρος Ιωάννου Σοφός ,Θεόδωρος Γραμματικάκης ,Γεώργιος Μ.Γραμματικάκης ,Αναστάσιος Παπαγεωργίου , Γεώργ.Γεωργαντώνης ,Παν.Κ.Καμαρινός